Privacy statement

Privacy statement

Het bestuur van SMB hecht veel waarde aan het zorgvuldig omgaan met de gegevens van zowel aanvragers als bezoekers van onze website. Hieronder vindt u de volgende privacy statements:

 1. Privacy statement aanvragers van het SMB Investeringsfonds;
 2. Privacy statement bezoekers van de website smbeindhoven.nl.

In paragraaf 1 laten we weten welke persoonsgegevens in het kader van het SMB Investeringsfonds Eindhoven worden verzameld van aanvragers, waarom deze gegevens worden verzameld en aan wie informatie wordt doorgegeven. Daarnaast wordt aangegeven in paragraaf 2 welke informatie wordt verzameld van bezoekers van de website www.smbeindhoven.nl.

Beveiliging

Het bestuur van SMB is van mening dat er heel zorgvuldig met de gegevens van haar gebruikers omgegaan moet worden en zal uw persoonlijke gegevens dus ook nooit aan anderen verstrekken zonder dat u daar uitdrukkelijk uw toestemming voor hebt gegeven. Tenzij een noodsituatie dit vereist of wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Het bestuur van SMB en het operationeel management dat belast is met de uitvoering van het SMB Investeringsfonds bewaren alle documenten in een veilige omgeving.

Vragen, uw gegevens raadplegen, bijwerken of laten verwijderen

U heeft een aantal rechten als SMB uw persoonsgegevens gebruikt of wil gebruiken:

 • Recht op informatie: Waarom zijn deze gegevens nodig en wat gebeurt ermee?
 • Recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking ervan door SMB.
 • Recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw gegevens.
 • Recht van verzet tegen verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op het indienen van een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Contact

Bij vragen naar aanleiding van ons privacy beleid kunt u contact opnemen met het operationeel management. Wij zijn telefonisch op werkdagen te bereiken via 073 – 7000 349 of per –email via info@smbeindhoven.nl.

1. Privacy statement voor aanvragers SMB

Persoonsgegevens

Het bestuur van SMB en het operationeel management verwerken persoonsgegevens, doordat u deze aan ons verstrekt in het kader van een aanvraag voor een bijdrage uit het SMB Investeringsfonds. De volgende gegevens kunnen in dat kader worden opgevraagd:

 • Contactgegevens aanvrager: onder andere naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer;
 • Financiële gegevens aanvrager: onder andere bankrekeningnummer, bankafschrift(en), aangifte inkomstenbelasting;
 • Gegevens over het betreffende pand (inclusief eigenaar en gebruiker pand), onder andere eigendomsgegevens via Kadaster op te vragen door operationeel management;
 • Toelichting van de begroting door middel van offertes;
 • Overige documenten, zoals bouwtekeningen en besluit(en) op vergunning.

Via ons digitale aanvraagformulier en eigen verklaring (bij een definitieve aanvraag) geeft u aan akkoord te gaan met ons privacy statement en dus met het verstrekken van de benodigde gegevens, die nodig zijn voor de beoordeling van uw aanvraag en de vaststelling van de SMB-bijdrage.

Als aanvrager bent u zelf verantwoordelijk voor de gegevens die u met ons deelt. Wij raden u daarom aan alle persoonsgegevens waar niet nadrukkelijk om gevraagd wordt, zoals een bankafschrift waar meerdere overboekingen op zichtbaar zijn of BSN’s, niet te delen met ons.

Rechtsgronden

Het SMB Investeringsfonds verwerkt uw gegevens op grond van:

 • 6 lid 1 sub c AVG: het is noodzakelijk om aan een wettelijke plicht te voldoen;
 • 6 lid 1 sub e AVG: het is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Ontvangers

 • Het bestuur van SMB deelt uw gegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld de accountant voor de controle van de jaarrekening en de gemeente en de Federatie Ondernemersvereniging Eindhoven als participanten van de Stichting). Met deze derden worden alleen de hoogst noodzakelijke gegevens gedeeld.

Bewaartermijnen

Het bestuur van SMB en het operationeel management zullen uw gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk, dit om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Uiterlijk zeven jaar na afwijzing c.q. vaststelling van uw aanvraag worden alle gegevens van uw aanvraag in zijn geheel verwijderd.

2. Privacy statement bezoekers website www.smbeindhoven.nl

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de dienst “Analytics”. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en om rapportages te krijgen hierover. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven en de informatie is dus niet te herleiden naar u als persoon. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Veiligheid

Op deze website zijn diverse maatregelen genomen, die beschermen tegen verlies of misbruik van, of ongeoorloofd wijzigen of raadplegen van informatie, die onder ons toezicht valt. In de regel is de informatie die verstrekt wordt niet versleuteld, tenzij expliciet vermeld.